Giấy phép xả thải

Để thuận tiện trong vấn đề đối chiếu và tra cứu các văn bản luật liên quan đến xả thải,xin được trích dẫn như sau:

1. Các đối tượng phải đăng ký, xin phép xả thải:

Các đối tượng phải xin phép xả thải ngoại trừ các trường hợp sau: (Luật Tài nguyên nước, điều 37 NĐ201/2013/NĐ-CP, điều 16, khoản 3)

 • Xả nước thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình.
 • Xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 5m3/ngày đêm và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ (xem thêm phần * bên dưới)
 • Xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đó .
 • Xả nước thải nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 10.000 m3/ngày đêm hoặc nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa.

(*) Tuy nhiên, các Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả nước thải với quy mô dưới 5 m3/ngày đêm nhưng phải có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước bao gồm:

(TT 27/2015/TT-BTNMT, điều 3, khoản 5)

 • Dệt nhuộm; may mặc có công đoạn nhuộm, in hoa; giặt là có công đoạn giặt tẩy;
 • Luyện kim, tái chế kim loại, mạ kim loại; sản xuất linh kiện điện tử;
 • Xử lý, tái chế chất thải công nghiệp; thuộc da, tái chế da;
 • Chế biến khoáng sản có sử dụng hóa chất; lọc hóa dầu, chế biến sản phẩm dầu mỏ;
 • Sản xuất giấy và bột giấy; nhựa, cao su, chất tẩy rửa, phụ gia, phân bón, hóa chất, dược phẩm, đông dược, hóa mỹ phẩm, thuốc bảo vệ thực vật; pin, ắc quy; mây tre đan, chế biến gỗ có ngâm tẩm hóa chất; chế biến tinh bột sắn, bột ngọt;
 • Khám chữa bệnh có phát sinh nước thải y tế;
 • Thực hiện thí nghiệm có sử dụng hóa chất, chất phóng xạ.

2. Thẩm quyền cấp phép xả thải (NĐ  201/2013/NĐ-CP , điều 28)

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉnh hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép đối với các trường hợp sau đây:

 • Xả nước thải với lưu lượng từ 30.000 m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản.
 • Xả nước thải với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép đối với các trường hợp còn lại.

3. Hồ sơ cấp mới, gia hạn, điều chỉnh giấy phép (NĐ 201/2013/NĐ-CP )

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép; (27/2015/TT-BTNMT, mẫu 09, mẫu 35, mẫu 36)
 • Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải;
 • Hoặc báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước;
 • Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
 • Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải.

Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước bao gồm: ( 27/2015/TT-BTNMT, mẫu 10,mẫu 37)

 • Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép;
 • Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
 • Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép. Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải;
 • Bản sao giấy phép đã được cấp.

4. Trình tự, thủ tục cấp mới giấy phép xả nước thải vào nguồn nước ( NĐ 201/2013/NĐ-CP, điều 35)

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

 • Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp hai (02) bộ hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép còn phải nộp thêm một (01) bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường của địa phương dự định đặt công trình;
 • Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đềnghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước trong hồ sơ đề nghị cấp phép (sau đây gọi chung là đề án, báo cáo):

 • Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo; nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo. Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép;
 • Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo cáo thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc;
 • Trường hợp phải lập lại đề án, báo cáo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung đề án, báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép.

Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép

 • Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

5. Trình tự, thủ tục gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (NĐ  201/2013/NĐ-CP , điều 36)

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

 • Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) nộp hai (02) bộ hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức, cá nhân còn phải nộp thêm một (01) bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường của địa phương dự định đặt công trình;
 • Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung hoàn thiện mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo rõ lý do.

Thẩm định đề án, báo cáo đối với trường hợp gia hạn, điều chỉnh giấy phép:

 • Trong thời hạn hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo, nếu cần thiết kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo. Trường hợp đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh giấy phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh giấy phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không gia hạn, điều chỉnh giấy phép;
 • Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo cáo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc;
 • Trường hợp phải lập lại đề án, báo cáo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội dung đề án, báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ.

Thẩm định hồ sơ đối với trường hợp cấp lại giấy phép:

 • Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện để cấp lại giấy phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Trường hợp không đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do.

Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép:

 • Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép

6. Thời hạn của giấy phép xả thải (NĐ  201/2013/NĐ-CP, điều 21, khoản 1, điểm d)

 • Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có thời hạn tối đa là 10 năm, tối thiểu là 3 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là 2 năm, tôi đa là 5 năm

7. Gia hạn giấy phép xả thải (NĐ  201/2013/NĐ-CP ,điều 22)

Việc gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước phải căn cứ vào các điều kiện sau đây:

 • Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất 90 ngày. Nếu ngược lại thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới.
 • Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép xả thải đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp;

8. Điều chỉnh giấy phép xả thải (NĐ  201/2013/NĐ-CP ,điều 23)

Các trường hợp điều chỉnh giấy phép xả thải vào nguồn nước:

 • Nguồn nước không còn khả năng tiếp nhận nước thải
 • Nhu cầu xả thải tăng mà chưa có biện pháp xử lý, khắc phục
 • Xảy ra các tình huống khẩn cấp cần phải hạn chế việc xả nước thải vào nguồn nước
 • Do chuyển đồi chức năng nguồn nước
 • Chủ giấy phép đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép (xem tiếp phần *)

(*) Các nội dung trong giấy phép không được điều chỉnh bao gồm:

 • Nguồn tiếp nhận nước thải
 • Lượng nước xả vượt quá 25% quy định trong giấy phép đã được cấp
 • Thông số, nồng độ các chất ô nhiễm, quy chuẩn áp dụng quy định trong giấy phép xả nước thải, trừ trường hợp cơ quan cấp phép yêu cầu điều chỉnh hoặc chủ giấy phép đề nghị áp dụng mức quy chuẩn cao hơn

Trong trường hợp cần điều chỉnh những nội dung thuộc (*), chủ giấy phép phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới  

9. Đình chỉ hiệu lực của giấy phép xả thải

Giấy phép bị đình chỉ hiệu lực khu chủ giấy phép có một trong những vi phạm sau đây

 • Vi phạm một nội dung quy định trong giấy phép gây ô nhiễm nguồn nước
 • Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định
 • Lợi dụng giấy phép để tổ chức hoạt động trái quy định của pháp luật

Thời hạn dình chỉ giấy phép

 • Không quá ba (03) tháng đối với giấy phép thăm dò nước dưới đất;
 • Không quá mười hai (12) tháng đối với giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Trong thời gian giấy phép bị đình chỉ hiệu lực, chủ giấy phép không có các quyền liên quan đến giấy phép và phải có biện pháp khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Khi hết thời hạn đình chỉ hiệu lực của giấy phép mà cơ quan cấp phép không có quyết định khác thì chủ giấy phép được tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.10.  Cam kết từ Dịch vụ tư vấn môi trường của VCET:

 • Cung cấp giải phải pháp tối ưu, phù hợp nhất.
 • Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, tiết kiệm chi phí.
 • Chuyên viên tư vấn nhiệt tình, xuất phát từ tâm, đảm bảo Khách hàng hiểu rõ nội dung báo cáo
 • Đồng hành cùng Doanh nghiệp trên mỗi bước chân.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc muốn được tư vấn miễn phí xin vui lòng liên hệ đến Công ty CP xây dựng và CN Môi trường Việt Nam  thông qua địa chỉ:

Địa chỉ: Lô B1.2-LK04-14 KĐT Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội

Điện thoại: 024 66880999 – (Ms.Kim Anh) Fax: 04. 85894543

Email: cskh@vcet.vn.