CÔNG TY TNHH KYOEI VIỆT NAM

Dịch vụ cung cấp:

  • Lập báo cáo dự án đầu tư xây dựng Nhà máy mới Kyoei Việt Nam.
  • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy mới Công Ty TNHH Kyoei Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm